Stiftende generalforsamling 08.09.2020

Simone Koefed indleder mødet med en kort præsentation af baggrunf og grundlaget for Birgittelyst Rideklub. Herunder vigtigheden af socialt samvær mellem ryttere, afholdelse af  fællesarrangementer samt afholdelse af stævner.

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Stiftende generalforsamling, indkaldelse og afholdelse
3. Gennemgang af afstemning af udkast til vedtægter

4. Fremlæggelse af forening forløbige budget 
5. Valg af bestyrelsen
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt 

Referat

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
Svend Erik Hansen blev valgt som dirigent 
Simone Kofoed valgt som stemmetæller

2. Stiftende generalforsamling, indkaldelse og afholdelse
SEH konstaterer ved mødets start om generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Idet der er en stiftende generalforsamling, er der ingen regler for varsel, som således har været 14 dage.

3. Gennemgang og afteming af udkast til vedtægter
Stiftelse af klubben 08.09.2020
Ændringer:

§2 "Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved at tilbyde undervisning” ændres til ”Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved bla. at tilbyde undervisning." 

§5a "Hermed forstået er det tilladt at få en ridetur på en/flere af de opstaldede heste i op til 2 gange månedligt.” ændres til ”Hermed forstået er det tilladt at få en ridetur på en/flere af de opstaldede heste i op til 2 gange månedligt uden ejerens tilstedeværelse på faciliteterne."

§5b "Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen” ændres til ”Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen."

§8 "For år 2020 betaler alle medlemmer kun kontingent som støttemedlemskab” ændres til ”For år 2020 betaler alle medlemmer kun 100 kr. i kontingent.”

§9 Tilføjelse ”På stiftende generalforsamling vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode. 2-3 medlemmer vælges til en 1-årig periode. Herefter vælges 3-4 medlemmer i lige årstal og 2-3 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter er på valg hvert."

§11 Tilføjelse ”Der etableres b-prokura i pengeinstituttet."

§12 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.” ændres til ”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.”

§12 "Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig – på mail eller Facebook – meddeles klubbens medlemmer med mindst en måneds varsel.” ændres til ”Tiden og stedet for generalforsamlingen samt udkast til dagsorden, meddeles 4 uger før generalforsamlingen. Dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, modtaget skriftlig – på mail eller Facebook – meddeles klubbens medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen."

§12 "1. Valg af dirigent og referent” ændres til ”1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller."

§16 ”Klubbens og etablissementets ejers rettigheder og forpligtelser i forhold til hinanden bliver specificeret i et aftalebrev, som bliver godkendt og/eller reguleret minimum en gang årligt forud for generalforsamlingen.” ændres til ”Klubben og etablissementets ejers rettigheder og forpligtelser i forhold til hinanden bliver specificeret i et aftalebrev, som bliver godkendt og/eller reguleret minimum en gang årligt forud for generalforsamlingen via bestyrelsen.”

Vedtægterne med den anførste ændringer er godkednt på generalforsamlingen og indstilles til Dansk Rideforbund samt til Viborg Kommune.

4. Fremlæggelse af forenings foreløbige budget
Foreløbigt ingen budget.
Bankindestående d.d. 31.081 kr.

5. Valg af bestyrelsen
Forslag: Simone Andreasen Kofoed, Cassandra Mølkjær, Ina Thorbjørnsen, Joanna Cybulska og Svend Erik Hansen.
De forslået kandidater blev valgt på generalforsamlingen.
2 år: Simone Andreasen Kofoed, Ina Thorbjørnsen, og Joanna Cybulska 
1 år: Cassandra Mølkjær og Svend Erik Hansen.

6. Valg af suppleant
Suppleant forslag: Maria Anita Nielsen og Charlotte Petersen
1 år: 
Maria Anita Nielsen er valgt på generalforsamlingen. Charlotte Petersen adspørges umiddelbart efter generalforsamlingen.

7. Valg af revisor
Forslag: Vibeke Damgaard (Damgaard Bogholderi)
Vibeke Damgaard blev valgt på generalforsamlingen.

8. Eventuelt 
Forslag om, at der findes en pressekontakt, som kan holde kontakten til Viborg Stifts Folkeblad samt Viborg Nyt. Desuden at sponsorer informeres om klubbens etablering.

Alle opfordres til at like sponsorer og følge sponsorer på Facebook, så der bliver skabt god opbakning mellem og til sponsorer.

/Referent Kurt Skovsted

PDF_Refera_Stiftende_Generalforsamling